Copyright / Auteursrechten beleid

Kinderköpkes Singing Academy

DOEL

Het doel van dit beleid is om verantwoordelijkheden en procedures te beschrijven met betrekking tot het gebruik van derden partijen ten opzichte van copyright materiaal van de Kinderköpkes Singing Academy, met de doelstellingen van:
  Blootstelling aan de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van derden auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  Het helpen van bestuursleden om volledig legaal gebruik te maken van de materialen die tot hun beschikking staan ​​door het duidelijk te identificeren van hun verantwoordelijkheden.
  Naleving van het auteursrecht bevorderen.

STREKKING

Dit beleid is op iedereen van toepassing, actief bij de Kinderköpkes Singing Academy, Bestuur, leden, hun ouders en/of verzorgers en evt. ingeleende hulpkrachten. De reikwijdte van dit beleid is beperkt tot het specificeren van verantwoordelijkheden met betrekking tot:
  Het gebruik van auteursrechtelijk materiaal van derden voor onderwijs, leren, onderzoek of administratieve doeleinden;
  Elk ander gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden dat niet valt onder de Muziek, Video en Software piraterij beleid (BSA & BREIN).
Dit beleid dekt geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden.
Eerste partij copyright materiaal is bedekt door het beleid inzake intellectuele eigendom.

DEFINITIES

• Copyright (Auteursrechten): Gedefinieerd als een juridisch concept dat de maker van een origineel werk de exclusieve rechten geeft om het werk voor een beperkte tijd te exploiteren en te voorkomen dat anderen het werk kopiëren.
•  Copyright ECJ: De auteursrechtwetgeving van de Europese Unie bestaat uit een aantal richtlijnen, die de lidstaten moeten opnemen in hun nationale wetgeving en door de arresten van het Europees Hof van Justitie. Er worden richtlijnen van de EU aangenomen om de wetten van de lidstaten van de Europese Unie te harmoniseren.
•  Auteurswet NL: In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld. In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven: Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.
• Auteursrecht en auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden: Werken of ander materiaal waarvan het auteursrecht niet in handen is van de Kinderköpkes Singing Academy.
• Morele rechten:De drie morele rechten die aan de makers van het auteursrecht zijn verleend in Deel XIV van de Auteurswet 1968 (Cth) 1-38,I-VI.

BELEIDSVERKLARING

Wat individuen kunnen doen met auteursrechtelijk beschermde materialen hangt af van wie het auteursrecht bezit, of het gebruik van het materiaal het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst, het type materiaal dat wordt gebruikt, hoe het materiaal wordt gebruikt, hoeveel materiaal wordt gebruikt en het doel waarvoor het materiaal zal worden gebruikt.

Kinderköpkes Singing Academy heeft de verantwoordelijkheid om informatie en richtlijnen te verstrekken aan Bestuur, leden, hun ouders en/of verzorgers en evt. ingeleende hulpkrachten die met Kinderköpkes Singing Academy zijn verbonden met betrekking tot het auteursrecht. Deze kunnen worden opgesplitst in het volgende:

  Zich bezighouden met hun auteursrechten en verantwoordelijkheden.
  Ontwikkel, implementeer en ondersteun systemen en processen die naleving van auteursrechten mogelijk maken; ervoor te zorgen dat er financiële, structurele en administratieve procedures zijn om aan zijn verplichtingen op grond van de auteursrechtwetgeving te voldoen en deze zo nodig te herzien.
  Bewaak externe ontwikkelingen met betrekking tot auteursrechten, met name auteursrechtwetgeving, om beleid, werkwijzen en documentatie te herzien en bij te werken om wijzigingen adequaat te weerspiegelen en om het bewustzijn van eventuele ontwikkelingen te vergroten.
  Zorg dat de bedrijfspublicaties en informatiediensten, het beleid en de faciliteiten van Kinderköpkes Singing Academy voldoen aan de vereisten van de auteursrechtwetgeving en regelmatig worden herzien indien de wet hierin niet voorziet.
Op gepaste wijze reageren op vermeende inbreuken op de auteursrechtwet die onder de aandacht zijn gebracht van bevoegde bestuursleden of van welke justitiële op de hoogte zijn.
Meld vermeende inbreuken op het auteursrecht aan de autoriteiten die toe zien op de wet auteursrechtbescherming en tevens zal aangifte worden gedaan bij justitie.

Individuen hebben de verantwoordelijkheid om:


  Doe een poging om je bewust te worden van hun rechten en plichten met betrekking tot auteursrechten, inclusief morele rechten.
  Houd u aan de vereisten van de auteursrechtwet, pas het beleid, de procedures van Kinderköpkes Singing Academy toe bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
  Overleg met het bestuur van de Kinderköpkes Singing Academy alvorens overeenkomsten aan te gaan met externe organisaties namens Kinderköpkes Singing Academy, met name wanneer auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden is gebruikt.
  Meld vermeende inbreuken op het auteursrecht aan het bestuur van Kinderköpkes Singing Academy.

KOPIËREN

De Europese en Nederladse auteursrechtwet bevat bepalingen die het voor sommige documenten mogelijk maakt om tekst, afbeeldingen en genoteerde (druk) muziek te gebruiken op manieren die anders een auteursrechtverklaringen zouden vereisen. Deze bepalingen worden ook wel de onderwijsbevoegdheid van genoemd. De Dirigente van Kinderköpkes Singing Academy tevens docent aan het KUMULUS te Maastricht (onderwijsinstelling) kan tekst en afbeeldingen kopiëren en communiceren zonder muziekauteursrecht in te dienen.

  Het is voor educatieve doeleinden.
  Zij werken voor een onderwijsinstelling die valt onder de onderwijsbevoegdheid
  Het is voor privee doeleinden en niet wordt uitgegeven of vermenigvuldigd.

AUTEURSRECHTEN KINDERKÖPKES SINGING ACADEMY

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website en diens format alsmede het (logo, foto's, filmpjes en teksten) van Kinderköpkes Singing Academy, waaronder in ieder geval worden begrepen de Auteurs -en merkrechten, berusten uitsluitend bij R. Vertommen van Webdesign-Maastricht en behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Uitsluiting

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R. Vertommen van Webdesign-Maastricht en/of de Kinderköpkes Singing Academy is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Enkel de filmpjes die via externe websites beschikbaar zijn mogen gebruikt worden. R. Vertommen van Webdesign-Maastricht heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van de licentiegever Kinderköpkes Singing Academy, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten de van Kinderköpkes Singing Academy.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan R. Vertommen van Webdesign-Maastricht niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. R. Vertommen van Webdesign-Maastricht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen en mededelingen geuit op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, R. Vertommen van Webdesign-Maastricht en kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Tevens kan er niet voor worden ingestaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

links

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. R. Vertommen van Webdesign-Maastricht en of de Kinderköpkes Singing Academyis niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Inbreuk

R. Vertommen van Webdesign-Maastricht behoudt zich het recht voor om bij gebleken inbreuk van auteurs en merkrechten dit te melden aan diens licentiegever en te melden aan de autoriteiten die toe zien op deze merkrechten en aangifte te doen bij justitie.